CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà ĐỖ THỊ HUYỀN

Ủy viên hội đồng quản trị

Ông MAI VĂN DUY

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông ĐẶNG TRUNG HIẾU

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông ĐINH VIẾT AN

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông NGÔ VĂN PHONG

Giám đốc

Ông MAI VĂN DUY

Phó Giám đốc

Ông BÙI ĐÌNH BÁ

Phó Giám đốc

Ông NGÔ VĂN PHONG