Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam (viết tắt là Công ty DMC – Miền Nam), được thành lập ngày 08/3/1990 trên cơ sở Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm trực thuộc Tổng Cục Dầu khí tại Vũng Tàu theo QĐ số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí. 

Ngày 21/8/1992, theo Quyết định số 685/TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chuyển  Xí nghiệp Sản xuất Hoá phẩm Dầu khí Vũng Tàu thành Chi nhánh phía Nam của Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 03/7/1996, Chi nhánh Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Thành phố Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 2881/DK-TCNS của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19/01/2006, Chi nhánh Công ty dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu tại Quyết định số 29/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 14/1/2008, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Vũng Tàu, Công ty DMC Miền Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên DMC – Vũng Tàu theo Quyết đinh số 98/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí.

Ngày 25/12/2008, Công ty TNHH Một thành viên DMC – Vũng Tàu được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam tại Quyết định số 1106/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí –CTCP.

Ngày 22/4/2009, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí Miền Nam được đổi  tên thành Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam căn cứ Quyết định số 632/QĐ-DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí –CTCP.

Ngày 26/4/2011, Công ty TNHH Một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam được chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi mới Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam căn cứ Quyết định số 946/QĐ-DMC ngày 26/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí –CTCP.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, Công ty DMC Miền Nam đã không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hoá cho khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí. Từ chỗ chỉ sản xuất chủ yếu 01 mặt hàng Bentonite cung cấp cho khoan thăm dò tìm kiếm Dầu khí, theo tiêu chuẩn của Liên Xô cũ đến nay Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam đã sản xuất thêm nhiều mặt hàng khác: Silica Flour, Xi măng G, Super Lub; tiếp tục nghiên cứu thị trường (chủ yếu là thị trường Dầu khí), DMC Miền Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm: Biosafe, CMC-EHV, CMC-LV, CaCl2­­, NaCl, KOH, Acid Citric, Sodium bicarbonate, Soda Ash, CaCO­3, Safe Carb, Khí Công nghiệp, Vật tư, thiết bị phục vụ cho việc đóng mới giàn khoan…

Hoạt động chính bao gồm 3 lĩnh vực Sản xuất – dịch vụ – kinh doanh; cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí (tìm kiếm, thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu…) và các ngành công nghiệp khác.