DMC SOUTH với tầm nhìn – sứ mệnh : Trách nhiệm – chất lượng –sáng tạo