CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà ĐỖ THỊ HUYỀN

Ủy viên hội đồng quản trị

Ông MAI VĂN DUY

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông ĐẶNG TRUNG HIẾU

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông ĐINH VIẾT AN

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông NGÔ VĂN PHONG