Chương trình ĐHĐCĐ 2020 và các nội dung

Chương trình Đại hội

(Xem chi tiết từng nội dung bằng nhấp vào link dưới đây)

1 – Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT

2 – Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

3 – Báo cáo hoạt động của BKS

4 – Tờ trình thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng thù lao

5 – Tờ trình chấp thuận NQ-QĐ của HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

6 – Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán

7 – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

8 – Phiếu biểu quyết 2020

9 – dự thảo nghị quyết đại hội 2020

  • Ngày : 28 tháng 04 năm 2020
  • Số tham chiếu : Chương trình đại hội
  • Nội dung  : DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *