Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2022

Thư mời Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2021 và kế hoạch kinh doanh dịch vụ trọng tâm năm 2022

Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ và hoạt động dự thảo xây dựng quy chế mới

Tờ trình thông qua việc thôi giữ chức danh trưởng ban kiểm soát và ủy viên HĐQT công ty

Tờ trình thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng thù lao

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *