Phiếu lấy ý kiến thông qua việc thực hiện chế độ thù lao đối với Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách

Phiếu lấy ý kiến thông qua việc thực hiện chế độ thù lao đối với Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách

  • Ngày : 14 tháng 06 năm 2022
  • Số tham chiếu : Mẫu Phiếu Lấy Ý Kiến
  • Nội dung  : Phiếu Lấy Ý Kiến  & Kèm tờ trình số 159/TTr-DMCS

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *