Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021

Tại liệu Đại hội cổ đông năm 2021

  • Ngày : 13 tháng 04 năm 2021
  • Số tham chiếu :Chương trình đại hội cổ đông 2021
  • Nội dung  :  (Tải bên dưới)

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021: (Click vào từng mục để tải)

2 – Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

3 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

4 – Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và KHHĐ năm 2021 của HĐQT Công ty

5 – Báo cáo HĐ của Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021

6 – Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

7 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

9 – Tờ trình thực hiện chế dộ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, BKS, GĐ năm 2020 và kế hoạch chi

10 – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *