Tài liệu sửa đổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – DMC Miền Nam

Công ty DMC Miền Nam xin gửi tài liệu sửa đổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết văn bản số 88/CBTT-DMCS “CBTT v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty DMC Miền Nam, thay thế Thông báo số 83/TB-DMCS ngày 26/3/2024”:

  • Ngày : 29 tháng 03 năm 2024
  • Số tham chiếu : 88/CBTT-DMCS
  • Nội dung  : 88/CBTT-DMCS

 

 

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *